Skip to main content

Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

 

1/01 Pomoćnik ministra

 

SEKTOR ZA ISELJENIŠTVO

1/01 Pomoćnik ministra

Opis poslova i radnih zadataka: Rukovodi Sektorom i koordinira rad unutrašnjih organizacionih jedinica, osigurava zakonito, transparentno, javno, odgovorno, efikasno, ekonomično i nepristrasno izvršavanje poslova, predlaže preduzimanje mjera za rješavanje pitanja iz djelokruga rada Sektora, učestvuje u pripremi godišnjeg programa i mjesečnih planova rada ministarstva, učestvuje u izradi zakonskih i podzakonskih akata vezanih za izvršavanje poslova i zadataka iz djelokruga Sektora, sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama i obavlja druge poslove koje mu odredi ministar. Za svoj rad i upravljanje odgovara rukovodiocu institucije.

Posebni uslovi: VSS VII stepen završen fakultet društvenog smjera ili diploma Bolonjskog sistema studiranja društvenog smjera sa 240 ECTS bodova; najmanje 5 godina radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje jednog stranog jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: rukovodeći državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.997,90 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Sarajevo.

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 29.01.2018. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Agencija za državnu službu BiH

«Javni konkurs za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine »

71000 Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine 1

 

Dodatnu pomoć pri apliciranju pruža restart.ba

Sve informacije ovdje: Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine