Skip to main content

Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića pokrenuo je “Znanstveni portal” u cilju objedinjavanja bh. znanstvene produkcije koja nastaje u inozemstvu, te strane produkcije o BiH. U okviru projekta kreirana je platforma za online digitalni repozitorij otvorenog pristupa.

Znanstveni portal prikuplja znanstvene radove autora bh. porijekla koji žive u inozemstvu, radove autora stranih državljana o BiH i radove autora bh. državljana i rezidenata nastale u inozemstvu. Portal omogućava pohranu sadržaja u punom tekstu, bibliografije radova, bibliografske podatke, na način i na razini pristupa koju su definirali sami autori, te informacije o naučnim konferencijama i skupovima u BiH i inozemstvu. Osnovna ideja Portala je prikupljanje i razmjenjivanje znanstvenih sadržaja i informacija, te povezivanje znanstvenika i istraživača bh. kulturne i znanstvene baštine kroz jedinstvenu i zajedničku platformu koja će omogućiti umrežavanje znanstvenika, te razvijanje budućih znanstvenih projekata.

Znanstveni portal omogućava

 • samostalno kreiranje i administriranje korisničkih profila znanstvenika
 • samostalno pohranjivanje znanstvenog sadržaja, dodavanje opisa radova, biografskih informacija i bibliografskih referenci
 • pohranu sadržaja sa različitim nivoima pristupa prema izboru autora, od opisa rada do punog teksta
 • pohranjivanje informacija o znanstvenim skupovima i institucijama u Bosni i Hercegovini i inozemstvu
 • pohranu svih vrsta znanstvenih radova, knjiga, poglavlja iz knjiga, članaka, izlaganja sa znanstvenih skupova, projekata, istraživanja, patenta, doktorskih disertacija i magistarskih radova
 • pohranu drugih vrsta radova, recenzije, enciklopedijske natuknice, elaborate, ekspertize, diskusije, kataloge izložbi, sažetke, knjige sažetaka i sl.
 • pohranu sadržaja sa različitih medija, CD/DVD, štampani medij i sadržaji sa online pristupom
 • pretragu sadržaja prema različitim kriterijima, ključnoj riječi, imenu i prezimenu autora, naslovu rada, godini i dr.
 • uvid u kategoriju rada i vrstu recenzije
 • informacije o prisutnosti znanstvenog sadržaja u drugim relevantnim i indeksiranim bazama podataka
 • povezivanje sa drugim bazama podataka i sadržajima u otvorenom pristupu

Nakon promocije Znanstvenog portala održan je Okrugli sto pod nazivom Otvoreni pristup znanju, koji je organizirao Bošnjački institut u saradnji sa Katedrom za komparativnu književnost i bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Tokom okruglog stola diskutovano je o temama otvorenog pristupa znanju u online okruženju, mogućnostima i ograničenjima njegovog korištenja, načinima arhiviranja online i digitalnog sadržaja, te primjerima akademskih baza podataka otvorenog pristupa. Okrugli sto organiziran je u cilju informiranja stručne i akademske zajednice o značaju i mogućnostima otvorenog pristupa znanju kao globalnom pokretu koji zagovara protok znanstvenih informacija i korištenje znanja bez ograničenja.

Ovaj projekat Bošnjačkog instituta – Fondacije Adila Zulfikarpašića sufinansiralo je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u okviru grant sredstava dodijeljenih na osnovu javnog poziva 2015. godine, a detaljne informacije možete pogledati na www.znanstveniportal.ba.

Izvor: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Bošnjački institut – Fondacije Adila Zulfikarpašića